Vystoupení Jiřího Oberreitera na Krajské konferenci v Praze dne 16.3.2017

18/03/2017 Vystoupení Jiřího Oberreitera na Krajské konferenci v Praze dne 16.3.2017
Hl. m. Praha

Z vystoupení Jiřího Oberreitera na Krajské konferenci v Praze dne 16.3.2017

Ve vystoupení jsem se mimo jiné věnoval krátké rekapitulaci historického vývoje SPOZ i SPO, a to včetně zrušení Pražské krajské organizace dne 30.10.2013, které mělo dosti neblahé následky na vývoj organizace v Praze.
Nicméně, jádro skalních příznivců strany i svého prvního stranického předsedy a současného prezidenta republiky zůstalo a aktivně se pustilo do znovuvybudování strany.
To se zdařilo a pražská krajská organizace se opět stala plně funkční, aktivní a akceschopná a znova si k nám noví členové hledají cestu. SPO je připravena zúčastnit se letošních parlamentních voleb, naplnit kandidátku a zahájit předvolební kampaň. A nejen to. Bude se opět podílet na sbírání podpisů pod petici za znovuzvolení prezidenta M. Zemana prezidentem ČR.
Ve svém projevu jsem nejen chválil, ale kriticky se i podíval na nedostatky, které je nutno odstranit a nechal jsem zaznít i některým myšlenkám, které považuji za nezbytné pro náš stranický úspěch v příštím období.
Volební úspěch může přijít pouze v případě, že se nám podaří zrevidovat současný stranický program, obdržet dostatečné množství sponzorských finančních prostředků a předložit viditelné, bezúhonné a schopné kandidáty, kteří přesvědčí voliče, že naše Strana Práv Občanů je jediná ta správná, která může vyvést naši zemi ze současného marasmu, kam byla v minulých desetiletích dovedena celým spektrem politických stran.
Zdůraznil jsem, že pražská stranická organizace je organizací čistou a nezapletenou do žádných afér. Byl bych rád, kdyby i nadále čistou zůstala a nebyla infikována intrikami a pletichami, které jsou tak bytostně vlastní většině ostatních politických stran a bez kterých si tyto tzv. tradiční strany svůj politický život neumějí snad ani představit. Jedině nezkompromitovaná strana s nezkompromitovanými lidmi může získat důvěru voličů a prosazovat životaschopný program pozitivních změn, na který celá společnost tak dlouho čeká. Členové v naší straně jsou důvěryhodní, nemají problémy se zákony a můžeme se tedy čestně hlásit k názvu Strana Práv Občanů. Jak sami všichni víte, u většiny ostatních politických stran se jejich členové mohou hlásit v názvu své strany nanejvýš tak ke slovu strana. Ostatní slova v názvech jejich stran, jako demokratická, sociální, občanská, křesťanská atd. již dávno ztratila smysl a jsou zaváta prachem korupcí, skandálů, klientelismu, intrikaření atd.
Naše krajská organizace je otevřena pro nové a zejména mladé členy, kterým leží budoucnost naší země na srdci. Jsme ale otevřeni i pro čestné a upřímné členy, kteří opustili jiné strany, pokud se jim praktiky a zlořády panující v těchto stranách nedostaly natolik pod kůži, že se jich již nedokáží zbavit. Pro takové lidi je naše strana uzavřena. Jsme otevřeni a za nové členy přijmeme ty z jiných politických stran, kteří se se svými původními stranami rozešli z důvodů ideových či právě z důvodu nesouhlasu s praktikami, které se v těchto stranách staly normou fungování.

Pokud si udržíme vnitřní demokracii, nezáludnost a neintrikaření, máme šanci rozšiřovat členskou základnu, získávat důvěru voličů a tím také mít větší šanci na úspěch a následně i větší vliv na společnost.
Vzhledem k tomu, že naši stranu, zrovna tak jako celou společnost, čeká napínavé období voleb, budeme potřebovat všechny pracovité a schopné lidi zapojit do všemožných činností. Od osobních kontaktních kampaní, přes psaní článků do novin, účasti v televizních pořadech a psaní inzerátů až po roznos letáků s programy a hesly a vylepování plakátů atd.

Za velmi důležitou část našeho zapojení do předvolební kampaně považuji revizi našeho programu Pevné české kořeny. Pokud projde razantní revizí a oprostí se od přežitých programových bodů a zcela nekompromisně a rozhodně osloví společnost, máme možnost získat odpadlé voličské hlasy od zprofanovaných stran ODS, TOP 09, KDU-ČSL a hlavně ČSSD. Říkám získání odpadlých voličských hlasů, nikoliv nabírání zkompromitovaných partajních kariéristů, kteří svůj boj ve své domovské straně prohráli a v blízké budoucnosti mohou hledat uplatnění u nás a naši stranu použít jako platformu pro vyřizování si svých osobních účtů se svými dřívějšími spolubojovníky.
To nejdůležitější, co nás čeká, je nutnost oslovit voličskou základnu generace mladých voličů, generaci seniorů a samozřejmě voliče žijící v městských aglomeracích, zrovna tak jako voliče žijících v mimoměstských oblastech.

Musíme umět vybrat alespoň několik základních témat, ukázat jejich řešení, svázat je s naším logem, názvem stany a s několika představiteli SPO.
V této souvislosti se ztotožňuji s názorem Docenta Radima Valenčíka, který říká, že volby vyhraje ta strana, která bude umět pojmenovat příčiny současného stavu, bude je umět definovat a zároveň ukáže způsob, jak současný stav řešit. Zatím se do tohoto úkolu žádná politická strana nepustila. Máme tedy unikátní příležitost, abychom se tohoto heroického úkolu zhostili my, Strana Práv Občanů.
Bylo by žádoucí, aby se Strana Práv Občanů jednoznačně postavila k řešení problémů, jako je podpora mladých manželství, aby zaujala rozhodné stanovisko k daňové politice, k vývozu zisku nadnárodními giganty vlastnícími podstatnou část naší ekonomiky, je třeba kategoricky se postavit na obranu naší suverenity, na obranu našich hranic před invazí novodobých kolonistů z Afriky i Středního východu, kteří jsou infiltrováni islamistickými zločinci cílícími na likvidaci evropské civilizace. Je třeba zajistit bezpečnost obyvatelstva právě v souvislosti s těmito masami, které prakticky stojí na našich hranicích. Je třeba vymezit náš vztah k EU, je třeba hlasitě odmítnout sehrávání podřadné role země v Evropě, je nutno hlasitě odmítnout církevní restituce a poukazovat na nesplněné programové body ČSSD, což je rezervoár našich potenciálních voličů. Je třeba ukázat na zkorumpovanou a nefunkční justici a další sektory společnosti. Úkolem bude i řešení bezdomovectví, nepřizpůsobivých občanů, a to zejména s rostoucím množstvím tohoto etnika spolu s nezaměstnaností, nevzdělatelností a růstem kriminality. Těch oblastí k řešení je mnoho a mnoho.
Těžko říci, kde začít. To nejdůležitější, co pro nás je, je být úspěšnou stranou ve volbách. Musíme pojmenovat příčiny současného neúnosného stavu, do kterého se Česká republika dostala za posledních 27 let. K tomu je třeba zároveň navrhovat způsoby, jak vše řešit. Pouhá kritika nestačí. Nestačí na to ani pražská krajská organizace. Je to ohromný úkol pro celou naši stranu. Je třeba náš nový program aktivně dostat lidem na oči a do uší. Bez schopných a angažovaných lidí to nedokážeme.
Věřím ale, že spojením odborností, zkušeností, píle a znalostí jsme schopni uspět a stát se novým subjektem na politické scéně. Začít ale musíme okamžitě, bez zbytečného odkladu.
Poctivě a svědomitě vykonávaná práce v politice znamená pouze práci, čas, cílevědomost, odříkání, méně soukromí atd. Na druhé straně dodává radost nad dobrými výsledky, uspokojivý pocit a vědomí, že děláte něco přínosného pro většinu společnosti.
Politici by měli mít na mysli vždy obraz našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka a obraz našeho zatím posledního prezidenta M. Zemana.
Poslední příspěvky z regionů